Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Число

Index Число

Подмножества на числата Числото представлява абстрактно математическо понятие за означаване на количество, броене и измерване.

54 отношения: Критерий на Рейнолдс, Квантово число, Комутативност, Комплексно число, Координационно число, Правоъгълно число, Празно множество, Просто число, Атомен номер, Архимедово число, Арабски цифри, Алгебрично число, Неперово число, Рационално число, Равномощни множества, Римски цифри, Реално число, Съставно число, Съвършено число, Трансцендентно число, Хиперкомплексно число, Цяло число, Цифра, Цифри на маите, Част на речта, Числа на Фибоначи, Числително име, Число на Авогадро, Число на Мах, Число на Греъм, Число на Девора, Числова ос, Четност, Шестнадесетично число, Масово число, Мерсеново просто число, Международен стандартен номер на книга, Ирационално число, Имагинерно число, Зенитно часово число, Буква, Бройна система, Безквадратно число, Вълново число, Взаимно прости числа, Галилеево число, Главно квантово число, Голямо число, Георг Кантор, Двоична бройна система, ..., Десетична бройна система, Деление, Естествено число, Единен граждански номер. Разширете индекс (4 Повече ▼) »

Критерий на Рейнолдс

Критерий на Рейнолдс или число на Рейнолдс е безразмерна величина, един от така наречените „Коефициенти на подобие“, които определят вида на флуидния поток.

New!!: Число и Критерий на Рейнолдс · Виж повече »

Квантово число

Квантово число в квантовата механика определя числената стойност на квантувана променлива величина на микроскопичен обект (елементарна частица, атомно ядро, атом и т. н.), характеризираща състоянието на частицата.

New!!: Число и Квантово число · Виж повече »

Комутативност

Комутативността е свойството на някои бинарни операции да запазват стойността си при размяна местата на двата операнда.

New!!: Число и Комутативност · Виж повече »

Комплексно число

1.

New!!: Число и Комплексно число · Виж повече »

Координационно число

Координационно число в химията е броят на лигандите в дадено координационно съединение, т.е. атомите (или групи от атоми), които са непосредствено свързани с централния атом на съединението.

New!!: Число и Координационно число · Виж повече »

Правоъгълно число

Правоъгълно число се нарича число, което е член на редицата, дефинирана като произведения на две последователни естествени числа.

New!!: Число и Правоъгълно число · Виж повече »

Празно множество

Празно множество е термин в математиката, използван за множество, което не съдържа нито един елемент.

New!!: Число и Празно множество · Виж повече »

Просто число

В математиката просто число се нарича всяко естествено число, по-голямо от 1, което има точно два естествени делителя – 1 и самото себе си.

New!!: Число и Просто число · Виж повече »

Атомен номер

Атомният номер е известен също като пореден номер на атома е термин в химията и физиката, и представлява броя на протоните, съставящи атомното ядро.

New!!: Число и Атомен номер · Виж повече »

Архимедово число

Архимедово число \mathrm (да не се смесва с Архимедовата константа \pi) e безразмерна величина, наречена в чест древногръцкия учен Архимед.

New!!: Число и Архимедово число · Виж повече »

Арабски цифри

Арабски цифри е традиционното название на десетте знака 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, които се използват за записване на числа в позиционна десетична бройна система.

New!!: Число и Арабски цифри · Виж повече »

Алгебрично число

Алгебрично число се нарича всяко комплексно число което е корен на ненулев полином с рационални (или еквивалентно цели) коефициенти.

New!!: Число и Алгебрично число · Виж повече »

Неперово число

Неперово число се нарича ирационалното число e.

New!!: Число и Неперово число · Виж повече »

Рационално число

В математиката рационално число се нарича отношението между две числа a и b. Рационалните числа най-често се записват като обикновени дроби във вида a/b, където a и b са цели числа и b е различно от нула, или като десетични дроби.

New!!: Число и Рационално число · Виж повече »

Равномощни множества

Равномощни множества са две множества, между които съществува биекция.

New!!: Число и Равномощни множества · Виж повече »

Римски цифри

Римските цифри са цифри, използвани от древните римляни в тяхната непозиционна бройна система.

New!!: Число и Римски цифри · Виж повече »

Реално число

В математиката реалните числа могат интуитивно да бъдат дефинирани като елементи на множество, съответстващи на всички точки на една права.

New!!: Число и Реално число · Виж повече »

Съставно число

Съставното число е естествено число, което се дели на поне едно цяло число, освен на себе си или на единица.

New!!: Число и Съставно число · Виж повече »

Съвършено число

Съвършено число в математиката (ἀριθμὸς τέλειος) се нарича естествено число, което е точна сума от своите по-малки делители (т.е. различни от самото число).

New!!: Число и Съвършено число · Виж повече »

Трансцендентно число

\pi) е най-известното трансцендентно число. Трансцендентно число е число, което не може да се получи като решение на уравнение, изградено от многочлен с рационални коефициенти и неравно на нула.

New!!: Число и Трансцендентно число · Виж повече »

Хиперкомплексно число

Хиперкомплексните числа представляват разширение на концепцията за комплексните числа.

New!!: Число и Хиперкомплексно число · Виж повече »

Цяло число

Целите числа са числова област Z, която се получава чрез разширяване на множеството на естествените числа с изискването операцията изваждане a - b (като обратна операция на събирането) да може да се извършва в него еднозначно за всяка наредена двойка естествени числа (а,b).

New!!: Число и Цяло число · Виж повече »

Цифра

Цифра наричаме символ от азбуката на дадена бройна система; всички числа от тази бройна система могат да се запишат като крайна (или безкрайна в някои случаи) последователност от нейните цифри.

New!!: Число и Цифра · Виж повече »

Цифри на маите

Цифрите на маите или числата, които използват за броене, са на базата на двайсетична (с основа 20) бройна система.

New!!: Число и Цифри на маите · Виж повече »

Част на речта

В граматиката частите на речта са класове от думи, обединени от общо значение (семантика) и граматически свойства.

New!!: Число и Част на речта · Виж повече »

Числа на Фибоначи

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин.

New!!: Число и Числа на Фибоначи · Виж повече »

Числително име

Числителното име е изменяема част на речта, която определя броя или реда на предметите.

New!!: Число и Числително име · Виж повече »

Число на Авогадро

Числото на Авогадро (константа на Авогадро) определя броя на структурните (градивни) частици в 1 mol субстанция.

New!!: Число и Число на Авогадро · Виж повече »

Число на Мах

Число на Мах (или само мах, означава се с M) е отношението на скоростта на дадено тяло към скоростта на звука в средата, в която то се движи: където: Тъй като изразява отношение на две скорости, то е безразмерна величина.

New!!: Число и Число на Мах · Виж повече »

Число на Греъм

Числото на Греъм (Graham's number) – е голямо число, което се явява горна граница при решаването на определен проблем в теорията на Рамзи.

New!!: Число и Число на Греъм · Виж повече »

Число на Девора

Числото на Девора е безразмерна величина, използвана в реологията като характеристика на флуидността на материалите при определени параметри на потока.

New!!: Число и Число на Девора · Виж повече »

Числова ос

Числова ос (или числова права) е права, върху която се изобразяват реалните числа, като се избира начална точка (обикновено нулата 0) и единична отсечка (като мерна единица).

New!!: Число и Числова ос · Виж повече »

Четност

Всяко цяло число е или четно, или нечетно.

New!!: Число и Четност · Виж повече »

Шестнадесетично число

#пренасочване Шестнайсетична бройна система.

New!!: Число и Шестнадесетично число · Виж повече »

Масово число

Масово число е сумата от броя на протоните и неутроните в ядрото на атома.

New!!: Число и Масово число · Виж повече »

Мерсеново просто число

Мерсеново се нарича всяко число от вида Интерес за теория на числата представляват тези мерсенови числа, които са прости.

New!!: Число и Мерсеново просто число · Виж повече »

Международен стандартен номер на книга

13-цифров ISBN, 978-3-16-148410-0 Международният стандартен номер на книга (на английски International Standard Book Number, съкратено ISBN) е уникален идентификатор на книги с цел търговско използване.

New!!: Число и Международен стандартен номер на книга · Виж повече »

Ирационално число

В математиката ирационално число е всяко реално число, което не е рационално.

New!!: Число и Ирационално число · Виж повече »

Имагинерно число

В математиката, имагинерно число (или чисто имагинерно число) е комплексно число, чийто квадрат е отрицателно реално число.

New!!: Число и Имагинерно число · Виж повече »

Зенитно часово число

Зенитното часово число (Zenithal Hourly Rate, ZHR) на метеорен поток представлява броя метеори, които могат да бъдат наблюдавани в рамките на един час при ясно нощно небе (гранична звездна величина равна на 6,5) когато радиантът на метеорния поток се намира в зенита.

New!!: Число и Зенитно часово число · Виж повече »

Буква

Образец на печатарски шрифтове от 18 век Буквата е вид графема, основен компонент на някои писмени системи, наричани азбуки.

New!!: Число и Буква · Виж повече »

Бройна система

Бройната система представлява символен метод за представяне на числата посредством ограничен брой символи, наречени цифри.

New!!: Число и Бройна система · Виж повече »

Безквадратно число

Безквадратно число в математиката е цяло число, което няма делител точен квадрат, изключвайки 1.

New!!: Число и Безквадратно число · Виж повече »

Вълново число

Вълновото число е мярка за пространствената честота на дадена вълна.

New!!: Число и Вълново число · Виж повече »

Взаимно прости числа

Взаимно прости числа в математиката се наричат две или повече цели числа, чиито единствени общи делители са 1 и −1 или, изразено по друг начин, чийто най-голям общ делител е единица.

New!!: Число и Взаимно прости числа · Виж повече »

Галилеево число

Галилеевото число е безразмерна характеристика на даден флуиден поток, равен на съотношението на гравитационните сили към вътрешните вискозни сили.

New!!: Число и Галилеево число · Виж повече »

Главно квантово число

Главното квантово число, означавано с n, e едно от четирите квантови числа (другите са орбитално квантово число - l, магнитно квантово число - m и спиново - s).

New!!: Число и Главно квантово число · Виж повече »

Голямо число

#пренасочване Големи числа.

New!!: Число и Голямо число · Виж повече »

Георг Кантор

Георг Фердинад Лудвиг Филип Кантор (Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor) е немски математик.

New!!: Число и Георг Кантор · Виж повече »

Двоична бройна система

Двоичната бройна система (също и бинарна система) е позиционна бройна система с основа 2, при която числата се изобразяват само с помощта на две цифри: 0 и 1.

New!!: Число и Двоична бройна система · Виж повече »

Десетична бройна система

Десетичната бройна система е позиционна бройна система с целочислена основа десет.

New!!: Число и Десетична бройна система · Виж повече »

Деление

Делението е едно от четирите елементарни аритметични действия, заедно със събиране, изваждане и умножение.

New!!: Число и Деление · Виж повече »

Естествено число

В математиката естествено число е цяло положително число (1,2,3,...,n,...). Естествените числа се използват при броенето („На масата има 3 ябълки.“) и при номерацията („Той завърши на 3-то място“).

New!!: Число и Естествено число · Виж повече »

Единен граждански номер

Единният граждански номер (съкратено ЕГН, е-ге-не) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец.

New!!: Число и Единен граждански номер · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »