Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Дума

Думата е основна структурна езикова единица, която символизира и предава смисъл.

28 отношения: Конотативно, Прилагателно име, Предлог, Пароним, Олицетворение, Омофон, Омограф, Омоним, Автоантоним, Алегория, Антоним, Неологизъм, Съюз (част на речта), Съществително име, Синтагма (лингвистика), Синоним, Синекдоха, Хиперним, Частица, Числително име, Морфология (езикознание), Местоимение, Метафора, Метонимия, Междуметие, Евфемизъм, Езикознание, Екзоним.

Конотативно

#пренасочване Конотация.

New!!: Дума и Конотативно · Виж повече »

Прилагателно име

Прилагателното име, наричано понякога за краткост само прилагателно, е част на речта, която означава признак, качество или свойство на предметите и обикновено функционира като определение на някое съществително име.

New!!: Дума и Прилагателно име · Виж повече »

Предлог

Предлогът е неизменяема, несамостоятелна част на речта, която стои пред граматическо име (съществително, прилагателно, числително или местоимение) и изразява синтактичната му зависимост.

New!!: Дума и Предлог · Виж повече »

Пароним

Паронимите са думи, които са близки по звучене, но са различни по значение.

New!!: Дума и Пароним · Виж повече »

Олицетворение

Олицетворение е вид онтологична метафора, при която се приписват човешки черти и качества на животни, природни явления и предмети.

New!!: Дума и Олицетворение · Виж повече »

Омофон

Омофоните са думи, които се произнасят еднакво, но имат различен правопис или значение.

New!!: Дума и Омофон · Виж повече »

Омограф

Омографите са думи, които се пишат по един и същ начин, но се различават по значение, произход (етимология) или произношение.

New!!: Дума и Омограф · Виж повече »

Омоним

Омонимите са думи, които се пишат и произнасят по един и същ начин, но имат различно значение.

New!!: Дума и Омоним · Виж повече »

Автоантоним

Автоантонимите са думи, които имат две противоположни значения.

New!!: Дума и Автоантоним · Виж повече »

Алегория

Високия Ренесанс, много от които са от гръцката митология. Алегорията (от гръцки αλλος, друг, и αγορευειν, говоря публично) е начин преносно да се изрази смисъл, различен или допълващ буквалния.

New!!: Дума и Алегория · Виж повече »

Антоним

Антонимите са думи с противоположно значение.

New!!: Дума и Антоним · Виж повече »

Неологизъм

Неологизъм (на гръцки език – νεολογισμός, от νέος – нов и λόγος – дума), новословие или новодумие в езикознанието е дума, която се е появила наскоро в езика и (в тесен смисъл) която е приета в научни речници.

New!!: Дума и Неологизъм · Виж повече »

Съюз (част на речта)

Съюзът е част на речта, която свързва синтактични единици.

New!!: Дума и Съюз (част на речта) · Виж повече »

Съществително име

Съществителното име, наричано понякога за краткост само съществително, а също и субстантив, е част на речта, която означава конкретни или абстрактни понятия.

New!!: Дума и Съществително име · Виж повече »

Синтагма (лингвистика)

Синтагма (древногръцки: σύνταγμα) e съвкупност от няколко думи, обединени на принципа на семантико-граматико-фонетична съчетаемост; единица на синтагматиката.

New!!: Дума и Синтагма (лингвистика) · Виж повече »

Синоним

Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно.

New!!: Дума и Синоним · Виж повече »

Синекдоха

Синекдоха в литературата е похват, при който наименованието на един предмет или явление се замества с наименованието на друг предмет или явление върху основата на количествено отношение и връзката между тях.

New!!: Дума и Синекдоха · Виж повече »

Хиперним

Хипероним, познат в английски като umbrella term (чадърен термин) напр.

New!!: Дума и Хиперним · Виж повече »

Частица

Частицата е част на речта, която внася промяна в значението на изречението или служи за образуване на нови думи или форми на думиПашов, П. (2005), Българска граматика.

New!!: Дума и Частица · Виж повече »

Числително име

Числителното име е изменяема част на речта, която определя броя или реда на предметите.

New!!: Дума и Числително име · Виж повече »

Морфология (езикознание)

Морфологията (от гръцки морфе - форма, логос - наука) като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите - техния строеж и значение.

New!!: Дума и Морфология (езикознание) · Виж повече »

Местоимение

Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име (съществително, прилагателно или числително).

New!!: Дума и Местоимение · Виж повече »

Метафора

Политическа карикатура от 1894 в списание ''„Пък“'' от илюстратора С.Д. Ерхарт, показва фермерка с надпис под нея „Демократическа партия“, защитена от торнадото на политическата промяна. Лунна пътека, пощенска картичка от 1908, Източник ДАА. Метафора в реториката (от гръцкото μεταφορά - метафора, „пренасям“, или в реториката - „трансфер на смисъла на дума в друга дума“) е стилистично средство, сравняващо привидно несвързани термини.

New!!: Дума и Метафора · Виж повече »

Метонимия

Метонимия (metonymia, преименуване) е литературен термин, вид троп, който служи за заместване на едно название с друго название, на една дума с друга дума.

New!!: Дума и Метонимия · Виж повече »

Междуметие

Междуметието е част на речта, която изразява чувства или волеизявления (искане, заповед), или наподобява (звукоподражава) природни и животински, както и резултат от производствена дейност звуци, шумове и гласове.

New!!: Дума и Междуметие · Виж повече »

Евфемизъм

Евфемизмът е дума или фраза, чрез която говорещият или пишещият възнамерява да избегне дума или фраза, която за слушателя или читателя звучи обидно, раздразнително или обезпокоително.

New!!: Дума и Евфемизъм · Виж повече »

Езикознание

Езикознанието (лингвистиката) е наука, изучаваща естествените езици.

New!!: Дума и Езикознание · Виж повече »

Екзоним

Екзонимът е дума, отнасяща се до група хора, която не съвпада с думата, с която тя нарича себе си.

New!!: Дума и Екзоним · Виж повече »

Пренасочва тук:

Думи.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »